^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Login Form

Promotions

promotion ที่พักในจังหวัดกระบี่

The biggest pro is that you do not need to leave your home to visit a doctor. All you do is open the website https://www.rxmedson.com/, choose a specialist and address your question. You can choose a chat, phone, or Skype conversation. The response will not keep you waiting.

Facebook Fanpage

พฤศจิกายน 2018
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
1508089
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
802
3729
13661
33128
47375
1508089

Forecast Today
1176


Your IP:54.196.190.32

       จังหวัดกระบี่ได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ The Best Of Krabi เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และรับรองมาตรฐานในสินค้าและบริการของจังหวัดกระบี่ และเพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ 

ความเป็นมาของโครงการ

     ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์ของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ (The Best Of Krabi) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้าและบริการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

     ปี 2555 ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรมที่พัก 2) ร้านอาหาร 3) บริษัทนำเที่ยว 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ จำนวน 17 ราย โดยแบ่งออกเป็น ประเภทโรงแรมที่พัก จำนวน 11 ราย ประเภทบริษัทนำเที่ยว จำนวน 5 ราย และประเภทผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน 1 ราย

     ปี 2556 คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ได้มีการแบ่งชั้นคุณภาพใบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับ Silver Class ระดับที่ 2 ระดับ Gold Class ระดับที่ 3 ระดับ Platinum Class และได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ 6 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรมที่พัก 2) ร้านอาหาร 3) บริษัทนำเที่ยว 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของ ที่ระลึก และ 6) สถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก

     นอกจากนั้นได้มีการพัฒนายกระดับสถานประกอบการสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ในปี 2555 ให้กับกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ โดยการออกแบบร้านจำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในร้าน เช่น บรรจุภัณฑ์ซองกาแฟ แก้วกาแฟ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพนักงาน เป็นต้น

     สำหรับการรับสมัครและพิจารณารับรองตราสัญลักษณ์สินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ประจำปี 2556 กำหนดรับสมัครเพื่อยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือสมาคมต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 และคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ จะตรวจประเมินภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 และประกาศผลภายในวันวันที่ 30 ธันวาคม 2556 โดยใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ มีอายุ 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557

Mais bon, une femme qui ne tient pas compte du delai de 30 jours recommande par les specialistes et dont l'ovulation repart directement apres l'arret du contraceptif peut tomber enceinte 1 mois apres avoir pris sa derniere pilule. Les femmes sont comme les oranges, les plus belles sont rarement les meilleures: